اصغر پیری

اصغر پیری

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مسئول رایانه
دبیرستان موعود
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اردستان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردستان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
مسئول رایانه
دبیرستان موعود
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره ccna
مسئول رایانه در دبیرستان موعود
توضیحات