سعید حیدری

سعید حیدری

کارشناسی برق قدرت

۳ارتباط ۵مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
نصاب
ارتقا صنعت غرب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
نصاب
ارتقا صنعت غرب
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات