ابراهیم نوایی

ابراهیم نوایی

انبار دار

۱ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی علامه طبرسی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کاردانی مدیریت بازرگانی
پروژه‌ها
۱۳۹۳
مونتاژ و کانفیگ مودم های LTE و باکس indoor.outdoor.wimo.interanet.roming
انبارداری تجهیزات LTE &wimax
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات