مهدی شجاع الدینی مهنی

مهدی شجاع الدینی مهنی

حقوق

۰ارتباط ۹مهارت
کرمان | جیرفت
امور نظارتی
استان قدس
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد حقوق فقه و حقوق
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
امور نظارتی
استان قدس
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۶
واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه
اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
۱۳۹۶-۰۶
جماع با میت و عقوبت آن از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
۱۳۹۶-۰۶
بررسی فقهی حقوقی اعتبارشهات زوج علیه زوجه زانیه
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی -
۱۳۹۶-۰۱
ایده ی حکومت جهانی در راستای صلح در آیات و روایات
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات