مهدی شجاع الدینی مهنی

مهدی شجاع الدینی مهنی

حقوق

۰ارتباط ۹مهارت
کرمان | جیرفت
امور نظارتی
استان قدس
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد حقوق فقه و حقوق
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
امور نظارتی
استان قدس
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۸
قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن
همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسالمی نیز اگر کسی به جان یا عضو
دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او میشود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که
علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیبدیده مجنیٌ علیه و جانی است. بر این
اساس زمانی که انسان، چشم دیگری را بکند و یا کور کند محکومبه قصاص میگردد.
هرچند که شخص جانی یکچشم بیشتر نداشته باشد، اما یکی از مواردی که باعث اختالف
فقها در این مورد شده است این است که اگر شخصی که دارای دو چشم سالم است، چشم
شخص »االعور« یعنی شخصی که بهصورت خلقت و یا براثر آفت سماوی دارای یکچشم
است را دربیاورد آیا عالوه بر قصاص یکچشم جانی شخص مجنیٌعلیه باید نصف دیه هم
از جانی بگیرد و یا اینکه خیر فقط در چشم جانی قصاص اجرا میشود نه چیز دیگر؟
هرچند که همه فقها اتفاقنظر دارند که دیهی چشم »االعور« دیهی کامل است، اما فقها
در مورد این مسئله قائل به سه دیدگاه هستند که برخی بهصورت مطلق قائل به قصاص
شدهاند و برخی هم قائل به قصاص همراه با پرداخت نصف دیه شدهاند و برخی هم در این
مسئله توقف کردهاند اما گروه اول و دوم به ادلهای استناد کردهاند که ناتمام است. قانونگذار
هم در مواد 402 و 403 قانون مجازات اسالمی به این امر اشارهکرده است؛ اما الزم است
برای فهم عمیق تحقیق بیشتری در این زمینه صورت گیرد. مقاله حاضر با نبین هر سه
قول و بررسی ادله و بیان نقاط ضعف و قوت آنها نظریهی قصاص و پرداخت نصف دیه به
خاطر قصاص چشم »اعور« را انتخاب و به پی آمدهای حقوقی این مسئله اشارهکرده است.
کلمات کلیدی: قصاص، شخص االعور، فقه، قانون مجازات اسالمی.
۱۳۹۶-۰۶
واکاوی فقهی – حقوقی اختلاف شهود در زنای با اکراه و مطاوعه
اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی
۱۳۹۶-۰۶
جماع با میت و عقوبت آن از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
۱۳۹۶-۰۶
بررسی فقهی حقوقی اعتبارشهات زوج علیه زوجه زانیه
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی -
۱۳۹۶-۰۱
ایده ی حکومت جهانی در راستای صلح در آیات و روایات
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات