در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گزارش نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گزارش نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۶۸%
کاربران منتخب