در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گزارش نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گزارش نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت متوسط و حدود ۵۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۷%
کاربران منتخب