در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا گزارش نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گزارش نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
کاربران منتخب