در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گزارش نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گزارش نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
کاربران منتخب