بهمن علی دادی

بهمن علی دادی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۶ارتباط ۸مهارت
تهران | پاکدشت
کارشناس مسئول ایمنی
ذوب آلیاژ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس مسئول ایمنی
ذوب آلیاژ
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس برق
ذوب آلیاژ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک( ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)
کارشناس مسئول ایمنی در ذوب آلیاژ
آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها)
کارشناس مسئول ایمنی در ذوب آلیاژ
توضیحات