حدیث سلطانی

حدیث سلطانی

فیلمنامه نویس

۰ارتباط ۸مهارت
البرز | مهرشهر
فیلمنامه نویس
موسسه سینمایی اوج
کاردانی دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی سینما فیلم نامه نویسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی دامپروری کشاورزی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
فرهنگسرای اندیشه
۱۳۹۴
۱۳۹۳
بنیاد سینمایی آوینی
دوره کامل مشتمل بر سه ترم
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
فیلمنامه نویس
موسسه سینمایی اوج
۱۳۹۳ اکنون
معاون آموزشی
دبیرستان بهارعلم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدیر بازرگانی
سیدار سبز
پروژه‌ها
ایده پردازی و نگارش فیلمنامه های کوتاه
موسسه سینایی کاخه پشتیبان این پروژه بود.
نگارش فیلمنامه نیه بلند
به دلیل شکل قرار داد کاری، از بیان نام فیلمنامه و موسسه فیلمسازی طرف قرارداد معذور هستم

حدیث سلطانی ثمانه مهرپویا
نگارش کتاب عکس
کتاب عکس به بررسی شرایط سخت زندگی مردم جنوب کرمان می پردازد.

حدیث سلطانی ثمانه مهرپویا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
سابقه نگارش داستان کوتاه
سابقه نگارش :
فیلمنامه بلند، نیمه بلند، کوتاه، چند دقیقه ای، صد ثانیه ای
نریشن نویس
گزارش نویس
شاعر