زینب مطبوع رفتار حقیقی

زینب مطبوع رفتار حقیقی

روانشناس .خنده درمان..هنردرمان

۵ارتباط ۱۸مهارت
گیلان | بندرانزلی
روانشناس خنده درمان هنردرمان
مراکز نگهداری سالمندان استان گیلان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
دانشگاه پیام نور واحد رضوانشهر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی روانشناسی عمومی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
روانشناس خنده درمان هنردرمان
مراکز نگهداری سالمندان استان گیلان
دوره های آموزشی
خنده درمانی
روانشناس خنده درمان هنردرمان در مراکز نگهداری سالمندان استان گیلان
توضیحات
دانشجوی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دارای مدرک ای سی دی ال...همکاری با ارتش جمهوری اسلامی به عنوان مربی هنری....