در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا AJAX را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AJAX را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AJAX را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AJAX را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند AJAX را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب