علی فولادی

علی فولادی

برنامه نویس ارشد PHP در گروه آرایانگار

۸ارتباط ۱۳مهارت
اصفهان | اصفهان
برنامه نویس ارشد PHP
گروه آرایانگار
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۸
برنامه نویس ارشد PHP
گروه آرایانگار
مهارت ها
| ۳نفر
زهرا ولی پوری
| ۲نفر
زهرا ولی پوری
| ۲نفر
زهرا ولی پوری
| ۲نفر
زهرا ولی پوری
| ۲نفر
زهرا ولی پوری
| ۲نفر
زهرا ولی پوری
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات