سیده مرضیه مهدوی مرتضوی

سیده مرضیه مهدوی مرتضوی

Front-end developer

۰ارتباط ۱۲مهارت
بوشهر | بوشهر
Frontend Developer
شرکت مادیار مهر مانا
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
Frontend Developer
شرکت مادیار مهر مانا
پروژه‌ها
۱۳۹۹
ReactJs - پشتیبانی از چند زبان - استفاده از مپ - https://hamimaps.com/ - https://webapp.hamimaps.com/
Frontend Developer در شرکت مادیار مهر مانا
Frontend Developer در شرکت مادیار مهر مانا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات