محمد مهدیارمنش

محمد مهدیارمنش

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار - برنامه نویسی وب http://Mahdiyarmanesh.ir

۸۱ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
PHP برنامه نویس
توسعه پردازان پارس
کارشناسی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
تحصیلات
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
PHP برنامه نویس
توسعه پردازان پارس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
IT کارآموز
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
پروژه‌ها
۱۳۹۵
گیتی آزمون برگزار کننده آزمون های آنلاین و مسابقات قرآنی توسط ربات تلگرام و وبسایت
۱۳۹۵
طراحی آنلاین بنر ، سفارش فوری چاپ

محمد مهدیارمنش محمد رضا شیشه چی
مهارت ها
| ۴۱نفر
محمد برخورداریناصیح رحیمیسید مصطفی میرمهدیاکبر افتخاریرضا غفاری
| ۴۰نفر
محمد برخورداریناصیح رحیمیسید مصطفی میرمهدیاکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۶نفر
محمد برخورداریناصیح رحیمیسید مصطفی میرمهدیاکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۶نفر
محمد برخورداریناصیح رحیمیسید مصطفی میرمهدیاکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۴نفر
محمد برخورداریناصیح رحیمیسید مصطفی میرمهدیاکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۴نفر
محمد برخورداریاکبر افتخاریرضا غفاریامیر رضا نوعیghasem ahmadi
| ۳۳نفر
محمد برخورداریاکبر افتخاریرضا غفاریامیر رضا نوعیghasem ahmadi
| ۳۳نفر
محمد برخورداریسید مصطفی میرمهدیاکبر افتخاریرضا غفاریامیر رضا نوعی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات