در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ANSYS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ANSYS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ANSYS را بصورت مبتدی و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ANSYS را بصورت متوسط و حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ANSYS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب