کیان اله وردی

کیان اله وردی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۱ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
پروژه‌ها
۱۳۹۶
بررسی نتایج عددی و تجربی برای آزمایش سرعت آستانه هوادهی محلول CMC
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

کیان اله وردی نادر دیزجی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات