حامد قلی زاده

حامد قلی زاده

طراحی و مهندسی سازههای چوبی

۸ارتباط ۱۱مهارت
گلستان | کلاله
کارشناس
بلند پایه
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد منابع طبیعی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
HSE
دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس
بلند پایه
۱۳۹۴ اکنون
عضو فعال
مصحح آموزشگاه قلم چی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
نئوپان گنبد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
عضو مصحح آموزشگاه قلم چی