در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Adobe Audition را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Adobe Audition را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Adobe Audition را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Adobe Audition را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Adobe Audition را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب