در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Aspen HYSYS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Aspen HYSYS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Aspen HYSYS را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Aspen HYSYS را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Aspen HYSYS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
کاربران منتخب