کسری نظری

کسری نظری

کارشناسی معماری

۵ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
سرپرست واحد معماری
قو الماس خاور میانه(عظیم زاده)
کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد معماری
دانشگاه پیام نور واحد سلطانیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست واحد معماری
قو الماس خاور میانه(عظیم زاده)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس امور اجرا
ایمن بنا طرح
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناس امور اجرا
مسعود سازه
مهارت ها
| ۲نفر
شیما شیما
| ۲نفر
شیما شیما
| ۲نفر
شیما شیما
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات