در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا C را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
کاربران منتخب