در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا C را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C را بصورت متوسط و حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب