در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا C را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب