در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا C را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند C را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند C را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب