حنظله لطیفی

حنظله لطیفی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۹مهارت
فارس | گله دار
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات