در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Computer Networking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Computer Networking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب