در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Computer Networking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Computer Networking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب