در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Computer Networking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Computer Networking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Computer Networking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب