زیبا صادقی

زیبا صادقی

IT کارشناس در فرا همراهان پردیس توانا

۵ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
فرا همراهان پردیس توانا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
IT کارشناس
فرا همراهان پردیس توانا
کارشناس SEO Marketing
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد بازرگانی فنی
شرکت امن پایه ریزان کارن
مهارت ها
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
| ۶نفر
مسعود امینیآرش بیاضیان سرکندیحمیدرضا حسونی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات