در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا EViews را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که EViews را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EViews را بصورت مبتدی و حدود ۶۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند EViews را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند EViews را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۶۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب