حسین مریخی

حسین مریخی

کارشناسی ارشد آمار

۰ارتباط ۹مهارت
اردبیل | اردبیل
طراح و گرافیست
طراح و گرافیست
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد آمار
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
طراح و گرافیست
طراح و گرافیست
• طراحی با نرم افزارهای گرافیکی و امور چاپی در موسسه حریت اردبیل
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات