در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا GPS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که GPS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GPS را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GPS را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GPS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب