در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Help Desk Support را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Help Desk Support را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Help Desk Support را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Help Desk Support را بصورت متوسط و حدود ۶۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Help Desk Support را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب