مهدی بخشی

مهدی بخشی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۷مهارت
البرز | کرج
کارشناس فنی
فراز پرداز رایانه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
Mcse 2012
سایبر تک
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
فراز پرداز رایانه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات