محمد هیوا امینی

محمد هیوا امینی

شبکه های کامپیوتری

۵ارتباط ۱۰مهارت
کردستان | سقز
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۵ اکنون
دکترا مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
دانشگاه آزاد اسلامی بوکان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی سقز
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
CCNP
جهاد دانشگاهی کرمانشاه
۱۳۹۴
CCNA
جهاد دانشگاهی کرمانشاه
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۴
Selective Routing Based on Ant Colony in Wireless Sensor Networks
26 June 2016, International Journal of Computer Science and Information Security
۱۳۹۵-۰۳
Selective Routing Based on Ant Colony in Wireless Sensor Networks
2016 , International Journal of Soft computing
۱۳۹۵-۰۳
،تدوین پروتکل مسیر یابی انتخابی مبتنی بر الگوریتم مورچگان
اولین کنفرانس -
ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر ، برق ، مکانیک و مکاترونیک . دانشگاه آزاد اسلامی بویئن
زهرا پارک علم وفناوری قزوین –
۱۳۹۵-۰۲
،تدوین پروتکل مسیر یابی انتخابی مبتنی بر الگوریتم مورچگان
فصلنامه علمی -
تخصصی مهندسی علوم کامپیوتر
مهارت ها
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
محمد تاجدینینصیر رضایی نژاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
سوابق پژوهشی
مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره ها:
الف( مقالات علمی پژوهشی -
1- Mohammad Hiva Amini , Selective Routing Based on Ant Colony in Wireless Sensor Networks 26 June 2016, International Journal of Computer Science and Information Security
2- Mohammad Hiva Amini , Selective Routing Based on Ant Colony in Wireless Sensor Networks 2016 , International Journal of Soft computing
3 -امینی ،محمد هیوا ،تدوین پروتکل مسیر یابی انتخابی مبتنی بر الگوریتم مورچگان . 6859 .فصلنامه علمی -
تخصصی مهندسی علوم کامپیوتر
ب( مقالات همایشی
1- امینی ،محمد هیوا ،تدوین پروتکل مسیر یابی انتخابی مبتنی بر الگوریتم مورچگان . 6859 . اولین کنفرانس -
ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر ، برق ، مکانیک و مکاترونیک . دانشگاه آزاد اسلامی بویئنزهرا پارک علم وفناوری قزوین