در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا OOP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که OOP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند OOP را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند OOP را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند OOP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب