افشین خانی

افشین خانی

طراح گرافیک و طراح سایت

۱۰ارتباط ۱۳مهارت
همدان | همدان
طراح وب‌سایت
نگار الوند
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراح وب‌سایت
نگار الوند
مهارت ها
| ۳نفر
مهدی مژدهیسهیلا ایزدیعلیرضا دهکار
| ۲نفر
سهیلا ایزدیعلیرضا دهکار
| ۲نفر
علیرضا دهکار
سهیلا ایزدیعلیرضا دهکار
| ۱نفر
علیرضا دهکار
| ۱نفر
علیرضا دهکار
| ۱نفر
علیرضا دهکار
| ۱نفر
علیرضا دهکار
| ۱نفر
علیرضا دهکار
| ۱نفر
علیرضا دهکار
توضیحات