رضا محمودی مقدم

رضا محمودی مقدم

کارشناسی برق قدرت - در حال تحصیل - بیکار

۲ارتباط ۱۰مهارت
سمنان | شاهرود
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نور دانش
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات