در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا R را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که R را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند R را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند R را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند R را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
کاربران منتخب