در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا R را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که R را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند R را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند R را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند R را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
کاربران منتخب