رجا حاتمی

رجا حاتمی

کارشناسی ارشد آمار

۶ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد آمار
مهارت ها
| ۳نفر
| ۳نفر
| ۳نفر
| ۳نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات