علی زارع

علی زارع

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱ارتباط ۱۹مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
PHP توسعه دهنده وب
راهبران فناوری رهنو
کارشناسی دانشگاه بناب
تحصیلات
دانشگاه بناب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
PHP توسعه دهنده وب
راهبران فناوری رهنو
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات