در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا SASS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SASS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SASS را بصورت مبتدی و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SASS را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند SASS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب