حامد کرم پور

حامد کرم پور

کارشناسی ارشد فیزیک نانو

۶ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
برنامه نوبس فرانت (nuxtjs)
وب افرا
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد فیزیک
رشته تحصیلی نانو فیزیک
دانشگاه لرستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فیزیک کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۴۰۱
مهارت هفتگانه ICDL
مدبران عصر فرا اندیشه
7004200116987
تجارب کاری
۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
برنامه نوبس فرانت (nuxtjs)
وب افرا
۱۴۰۰ - ۱۴۰۰
front-end (vue js)
پارس دیتا
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
برنامه نویس فرانت (quasar)
کلبه
۱۳۹۹ - ۱۳۹۹
برنامه نویس فرانت
کامرسوت
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
برنامه نویس فرانت
رخشان تحول فرهمندی
پروژه‌ها
۱۴۰۰
انجام برنامه نویسی سمت سرور با node js و انجام برنامه نویسی فرانت در دو app که با vue js و nuxt js در برنچ های مربوط به خودشان و همچنین دارای ادمین پنل vue js
برنامه نویس فرانت در کامرسوت
برنامه نویس فرانت در کامرسوت
برنامه نویس فرانت در رخشان تحول فرهمندی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دارای نمونه سایت خام ثبت نشده