حامد کرم پور

حامد کرم پور

کارشناسی ارشد فیزیک نانو

۷ارتباط ۱۴مهارت
تهران | شهر قدس
برنامه نویس فرانت
رخشان تحول فرهمندی
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد فیزیک
رشته تحصیلی نانو فیزیک
دانشگاه لرستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فیزیک کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
برنامه نویس فرانت
رخشان تحول فرهمندی
پروژه‌ها
برنامه نویس فرانت در رخشان تحول فرهمندی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات