حامد کرم پور

حامد کرم پور

کارشناسی ارشد فیزیک نانو

۷ارتباط ۴مهارت
لرستان | دلفان
مدرس
منشور ادیبان دانش
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد فیزیک
رشته تحصیلی نانو فیزیک
دانشگاه لرستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فیزیک کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدرس
منشور ادیبان دانش
در تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات