حامد کرم پور

حامد کرم پور

کارشناسی ارشد فیزیک نانو

۷ارتباط ۱۴مهارت
البرز | کرج
کارمند فروش
بازل
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد فیزیک
رشته تحصیلی نانو فیزیک
دانشگاه لرستان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فیزیک کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارمند فروش
بازل
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارمند
دایره سنجش و پژوهشی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدرس
منشور ادیبان دانش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات