در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Visual C# را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Visual C# را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visual C# را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visual C# را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual C# را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب