در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Visual C# را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Visual C# را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visual C# را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visual C# را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual C# را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب