در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا VoIP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VoIP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VoIP را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VoIP را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VoIP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴%
کاربران منتخب