در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Wireless Networking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Wireless Networking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Wireless Networking را بصورت مبتدی و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Wireless Networking را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Wireless Networking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب