عطیه فرجی

عطیه فرجی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی

۰ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات