در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا اینترنت گردی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که اینترنت گردی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند اینترنت گردی را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند اینترنت گردی را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند اینترنت گردی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۵۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب