ریحانه ملایی

ریحانه ملایی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

۷ارتباط ۴مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | سوق
مشاور
آموزش و پرورش
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مشاور
آموزش و پرورش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
نماینده فرهنگی
دانشگاه اراک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
انجام تحقیق تخصصی روانشناسی تربیتی و یادگیری