وحید خدیوی

وحید خدیوی

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک

۱۵۶ارتباط ۷مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زمین شناسی لرزه شناسی
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی زمین شناسی محض
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
عضو اجرایی همایش
انجمن کواترنری ایران
۱۳۹۰
عضو اجرایی همایش
انجمن زمین شناسی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تحلیل ساختاری تاقدیس کوه سیاه و تاثیرگسل های عرضی برهندسه آن در شمال شرق دهدشت
درجه کارشناسی ارشد زمین شناسی لرزه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۸
اثرپهنه های گسلی پی سنگی برخمیدگی تاقدیس کوه سیاه دهدشت، زاگرس چین-رانده
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی

وحید خدیوی علی یساقی سعید معدنی پور وحید خدیوی
۱۳۹۵-۰۶
مقاله همایشی
انجمن زمین شناسی ایران
۱۳۹۳-۱۰
مقاله همایشی
انجمن زمین شناسی ایران
۱۳۹۳-۱۰
مقاله همایشی
انجمن زمین شناسی
مهارت ها
| ۷۲نفر
حامد جعفریمجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۶۸نفر
حامد جعفریمجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیناصیح رحیمی
| ۶۶نفر
حامد جعفریمجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیناصیح رحیمی
| ۶۶نفر
حامد جعفریاحمد نیک گفتارمجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانی
| ۶۲نفر
حامد جعفریمجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۳۵نفر
حامد جعفریمجید ناصریحسین جغراتیانناصیح رحیمیرضا غفاری
| ۲۷نفر
حامد جعفریمجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیناصیح رحیمی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات