وحید خدیوی

وحید خدیوی

کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک

۱۶۰ارتباط ۷مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زمین شناسی لرزه شناسی
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۴
کارشناسی زمین شناسی محض
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
عضو اجرایی همایش
انجمن کواترنری ایران
۱۳۹۰
عضو اجرایی همایش
انجمن زمین شناسی ایران
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
تحلیل ساختاری تاقدیس کوه سیاه و تاثیرگسل های عرضی برهندسه آن در شمال شرق دهدشت
درجه کارشناسی ارشد زمین شناسی لرزه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۸
اثرپهنه های گسلی پی سنگی برخمیدگی تاقدیس کوه سیاه دهدشت، زاگرس چین-رانده
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی

وحید خدیوی علی یساقی سعید معدنی پور وحید خدیوی
۱۳۹۵-۰۶
مقاله همایشی
انجمن زمین شناسی ایران
۱۳۹۳-۱۰
مقاله همایشی
انجمن زمین شناسی ایران
۱۳۹۳-۱۰
مقاله همایشی
انجمن زمین شناسی
مهارت ها
| ۷۱نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانFarzaneh Bazziناصیح رحیمانرضا غفاری
| ۶۷نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیFarzaneh Bazziناصیح رحیمان
| ۶۵نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیFarzaneh Bazziناصیح رحیمان
| ۶۵نفر
احمد نیک گفتارمجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیFarzaneh Bazzi
| ۶۱نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانFarzaneh Bazziناصیح رحیمانرضا غفاری
| ۳۴نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانFarzaneh Bazziناصیح رحیمانرضا غفاری
| ۲۶نفر
مجید ناصریحسین جغراتیانمحمدرضا قربانیFarzaneh Bazziناصیح رحیمان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات