متین محمدی

متین محمدی

کارشناسی حسابداری

۲۲ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
| ۹نفر
سید مصطفی میرمهدیعلی زحمتکشمحمد حسن پورنصیر رضایی نژادابوالفضل اسمعلی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات