ابوالفضل اسمعلی

ابوالفضل اسمعلی

کارشناسی معماری معماری

۷۱ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
مهندس اجرایی
پیمانکاری شرکت عمران ابنیه هرمز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری معماری
دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس اجرایی
پیمانکاری شرکت عمران ابنیه هرمز
مهارت ها
| ۳۷نفر
Farzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدیعلی نامدار
| ۳۶نفر
Farzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدیعلی نامدار
Farzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدیعلی نامدار
| ۳۵نفر
Farzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدیعلی نامدار
| ۳۳نفر
Farzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدیعلی نامدار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات