ابوالفضل اسمعلی

ابوالفضل اسمعلی

کارشناسی معماری معماری

۷۲ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
مهندس اجرایی
پیمانکاری شرکت عمران ابنیه هرمز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری معماری
دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس اجرایی
پیمانکاری شرکت عمران ابنیه هرمز
مهارت ها
| ۳۸نفر
محمد شالوFarzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدی
| ۳۷نفر
محمد شالوFarzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدی
محمد شالوFarzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدی
| ۳۶نفر
محمد شالوFarzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدی
| ۳۴نفر
محمد شالوFarzaneh Bazziعلی آقایاریبهمن طاعتیمتین محمدی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات