سید علی میرنوری

سید علی میرنوری

بی کار

۳ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی MBA فناوری اطلاعات
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 54 تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
-
دیپلم حسابداری
پروژه‌ها
۱۳۹۵
نحوه عملکرد مشتریان در تجارت الکترونیک با روشهای نوین(RFM)
درجه کارشناسی MBA فناوری اطلاعات از مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
مرتضی حسین پور
ناهید مشفقی فر
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۱۱
غملکرد مشتریان در تجارت الکترونیک با استفاده از روش های نوینRFM
دانشگاه علمی کاربردی واحد داده پردازی تهران

مرتضی حسین پور ناهید مشفقی فر سید علی میرنوری
مهارت ها
| ۲نفر
مهتاب سمیع فنی
| ۲نفر
مهتاب سمیع فنی
| ۱نفر
مهتاب سمیع فنی
| ۱نفر
مهتاب سمیع فنی
| ۱نفر
مهتاب سمیع فنی
| ۱نفر
مهتاب سمیع فنی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
جوانی جویای کار،تجربه ندارم ولی به سرعت مسائل را فرا می گیرم.