محمد رجبلو

محمد رجبلو

مهندسی مکانیک خودرو

۱۰ارتباط ۲مهارت
تهران | شهر قدس
مهندس مکانیک
نگارین صنعت آسیا
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ساپکو
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ساپکو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
گواهی ثبت اختراع
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸۶۶۹۹
سیستم کنترل خودکار سرعت خودرو با دریچه گاز مکانیکی توسط کنترلر مقاوم pid
۱۳۹۳
تکنولوژی پیشرفته خودرو
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲
مدیریت موتور CNG
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲
الکترونیک خودرو
دانشگاه صنعتی شریف
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مهندس مکانیک
نگارین صنعت آسیا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس خودرو
دانشگاه صنعتی شریف
پروژه‌ها
۱۳۹۴
طراحی ساخت کروز کنترل خودرو هایی با دریچه گاز برقی
کارشناس خودرو در دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۳
طراحی ساخت کروز کنترل خودرو هایی با دریچه گاز مکانیکی
کارشناس خودرو در دانشگاه صنعتی شریف
پروژه‌ها
پایش وضعیت سنسور پدال گاز خودروهای با دریچه گازبرقی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات