در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار کتیا CATIA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار کتیا CATIA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار کتیا CATIA را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار کتیا CATIA را بصورت متوسط و حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نرم افزار کتیا CATIA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۴۳%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۱۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۱۶%
کاربران منتخب