سلیم کاربخش

سلیم کاربخش

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

۷ارتباط ۳مهارت
کرمان | کرمان
فروشنده
شرکت کامپیوتری بین الملل
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
فروشنده
شرکت کامپیوتری بین الملل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات