نازنین دیبا

نازنین دیبا

کارشناسی مکانیک تاسیسات

۲۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی احرار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مهارت ها
| ۱۷نفر
محمد حسن پورخیراله علی پوریانامید فلاح
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات